תקנון הרחבת אחריות 1.2.24

 1. ישפאר מוצרי צריכה בע"מ ("ישפאר")אחראית בזה כלפי רוכש/ים של מסכים מתוצרת SONY  בגודל של עד 98 אינץ  (להלן, "הצרכן" ו"המוצר", בהתאמה), לתקינות המוצר, לתקופה של 12 חודשים ("תקופת האחריות") המתחילה מיום רכישת המוצר. במידה וישפאר תחייב התקנה על ידה התאריך הקובע יהיה יום ההתקנה .  עם סיום התקנת המוצר בבית הצרכן או הדרכת הצרכן בתפעול המוצר (אם היא נדרשת על-ידי ישפאר כתנאי להפעלת המוצר), לפי המאוחר, ובלבד שעד למועד התקנת המוצר לא עשה הצרכן שימוש במוצר והוא נשמר בתנאים ראויים העונים לדרישות ישפאר, והכל בהתאם לתעודת האחריות הנמסרת לצרכן ביחד עם מסירת המוצר לידיו.  
 2. בנוסף על תקופת האחריות, ניתנת לצרכן האפשרות לרכוש אחריות מורחבת לתקינות המוצר לתקופה נוספת של 24 חודשים (האחריות הנוספת המלאה ), שתינתן על ידי ברימאג שירות בע"מ (ברימאג שירות) כנגד תשלום דמי אחזקה בסכום של 199 ₪ כולל מע"מ. התשלום הנ"ל יכלול, בנוסף על האחריות הנוספת גם מתקן קיר קבוע והתקנה בסיסית של המוצר בבית הצרכן על קיר רגיל ללא חיפוי. האחריות הנוספת מותנית בכך שהצרכן ירכוש וישלם לברימאג שירות את התשלום עבור האחריות הנוספת תוך 30 ימים ממועד רכישת המוצר.
 3. תוקף האחריות הנוספת על פי תקנון זה מותנה בפתיחת האריזה והתקנת המוצר על ידי טכנאי מורשה מטעם ישפאר או ברימאג שירות וכן, בשימוש נכון וסביר על ידי הצרכן ובהתאם לתנאי האחריות והיא מוגבלת רק למוצרים חדשים (לא כולל מוצרים מעודפים ו/או תצוגות) שיובאו לישראל על ידי ישפאר ושווקו על ידה ו/או על ידי משווקים מורשים שלה. רשימת המשווקים המורשים מופיעה באתר ישפאר www@isfar.co.il בתחתית הדף הראשי.
 4. מעבר למפורט לעייל תנאי האחריות הנוספת יהיו זהים לתנאי תעודת האחריות המקורית שנתקבלה עם רכישת המכשיר
 5. מובהר כי אחריותה של ישפאר מוגבלת וכפופה להוראות תעודת האחרות ולתקנון זה ולא קיימת כל אחריות או התחייבות אחרת של ישפאר למוצרים או לשימוש בהם לרבות, אך לא רק, באשר להתאמת המוצרים למטרת השימוש בהם, אלא בהתאם ובכפוף לתקנון.
 6. מובהר כי אין למשווק ו/או תחנת שירות מורשית ו/או לכל אדם ו/או גוף אחר כלשהו סמכויות לתת בשם ישפאר אחריות ו/או התחייבות כלשהי, החורגת מן הסמכות שהוקנתה לו על ידי ישפאר.
 7. האחריות על פי תקנון זה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד. על הוראות מסמך זה יחולו חוקי מדינת ישראל והם בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע והקשור במסמך זה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בישראל בלבד. 
 8. ישפאר רשאית לשנות ו/או לבטל את התקנון ו/או כל חלק ממנו, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע בזכויותיו של     צרכן שרכש את המוצר טרם הביטול.

 

 

 1. ישפאר תתקין את המוצר בבית הצרכן בהתקנה עם מתקן קיר או בהתקנה שולחנית, בהתאם לבקשת הלקוח ובכפוף לתנאי השטח המאפשרים התקנה בטיחותית לשיקול דעתו הבלעדית של המתקין מטעם החברה בבית הלקוח . ככל שנדרש החברה תדריך את הלקוח בהפעלת המוצר במועד שיתואם עם הצרכן.

 

 1. מובהר, כי ההתקנה ו/או ההדרכה יבוצעו אך ורק על ידי ישפאר ו/או נציג מטעמה.
 2. תיאום ההתקנה של המוצר בבית הצרכן יעשה על ידי הצרכן בטלפון מס' 09-9711700
 3. קבלת המוצר על ידי הצרכן מהווה אישור מצידו כי המארז החיצוני של המוצר והחלקים החיצוניים שלו הם חדשים לחלוטין וללא פגם בעת מסירת המוצר לצרכן.
 4. תקנון זה ותנאי הרכישה המפורטים בו יפורסמו באתר ישפאר שכתובתו www.isfar.co.il
 5. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר תנאי הרכישה של המוצר, תגברנה הוראות התקנון.
 6. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ומתקנותיו,