תקנון מבצע קנה-קבל - קנה מוצר צילום של סוני מצלמה או עדשה המשתתף במבצע וקבל צ'ק בחזרה

1.         הגדרות

בתקנון זה, למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:

"אתר ישפאר": אתר ישפאר (כהגדרתה להלן), בכתובת אתר האינטרנט: https://www.isfar.co.il/  

"ההטבה": זכאות לקבלת החזר כספי בסכום המפורט מטה באמצעות צ'ק שיישלח למשתתף וזאת בגין קנייה של מוצר צילום המשתתף במבצע מתוצרת Sony מהדגמים המפורטים להלן והכל כמפורט בתקנון זה. שווי ההטבה: כמפורט בעמודת "ההחזר הכספי" מטה להלן; סכום ההטבה כמפורט להלן, עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ישפאר. המלאי המינימאלי של מוצר ההטבה, המצוי בידי ישפאר:  כפי שמפורט למטה .

"המבצע": מבצע "קנה-קבל מוצר צילום של סוני המשתתף במבצע  וקבל צ'ק בחזרה" שנערך על ידי ישפאר ואשר תקנון זה מסדיר וקובע את תנאיו.

 

"המוצרים המשתתפים במבצע": מצלמות ועדשות מתוצרת Sony מהדגמים המפורטים להלן בלבד, כמוצרים המשתתפים במבצע אשר הינם חדשים ובאריזתם המקורית, שיובאו על ידי ישפאר ולמעט מוצר מעודפים, מתצוגה או פגום:

 

דגם המוצר סכום החזר כולל מע"מ דגם המוצר סכום החזר כולל מע"מ
ILM-EFX30 מצלמת וידאו  ₪400 SEL-2470GM עדשה  ₪400
ILM-EFX30B מצלמת וידאו  ₪400 SEL-85F14GM עדשה ₪400
ILM-EFX3 מצלמת וידאו  ₪600 SEL-70200G עדשה ₪200
ZV-1M2BDI מצלמה  ₪200 SEL-70300G עדשה ₪200
ZV-E1LBDI מצלמה ₪600 SEL-1224G עדשה ₪200
ZV-E1BDI מצלמה ₪600 SEL-1635GM עדשה ₪200
ZV-E10BDI מצלמה ₪200 SEL-100400GM עדשה ₪200
ZV-E10LBDI מצלמה ₪200 SEL-24105G עדשה ₪400
DSC-RX100M7 מצלמה ₪200 SEL-24F14GM עדשה ₪200
ILC-E7SM3B מצלמה ₪600 SEL-135F18GM עדשה ₪200
ILC-E7M3KB מצלמה ₪400 SEL-200600G עדשה ₪200
ILC-E7M3GBDI מצלמה ₪800 SEL-1224GM עדשה ₪200
ILC-E7M4KB מצלמה ₪400 SEL-35F14GM עדשה ₪200
ILC-E7M4GBDI מצלמה ₪800 SEL-14F18GM עדשה ₪200
ILC-E7RM5B מצלמה ₪800 SEL-50F12GM עדשה ₪200
 ILC-E7CLS מצלמה ₪400 SEL-70200GM עדשה ₪400
ILC-E6400B מצלמה ₪200 SEL-P1635G עדשה ₪200
ILC-E6400LB מצלמה ₪200 SEL-2070G עדשה ₪400
ILC-E6400MB מצלמה ₪200 SEL-50F14GM עדשה ₪200
ILC-E7M4B מצלמה  ₪500 מצלמה ILC-E7RM5 + עדשה SEL-2470GM2 ₪2,000
ILC-E7M3B מצלמה  ₪300 מצלמה ILC-E7RM5 + עדשה SEL-70200GM2 ₪2,000
מצלמה ILC-E7RM5 + עדשה SEL-50F12GM ₪2,000

 

 

מחירי המוצרים המשתתפים במבצע נקבעים על ידי המשווקים המשתתפים במבצע בלבד ולפי שיקול דעתם הבלעדי. מחירי המוצרים המשתתפים במבצע עשויים להיות שונים בנקודות המכירה של המשווקים השונים ויוצגו בנקודת המכירה עצמה.

לקוחות שירכשו מוצרים המשתתפים במבצע באילת או בדיוטי פרי ( ללא מע"מ )  יזוכו על פי הטבלה שלעיל בניכוי המע"מ כחוק .

לדוגמה : מצלמה  מדגם ILC-E7M4B  שגובה הזיכוי בגינה הינו 500 ₪ כולל מע"מ , תזוכה במקרה של רכישה ללא מע"מ בסך של 427.3 ₪ ( מע"מ בשיעור של 17% )

 

"ישפאר": ישפאר מוצרי צריכה בע"מ, ח"פ 513777813, מרחוב ספיר 7, הרצליה.

"משווקים מורשים" - אך ורק חנויות אשר הוסמכו ע"י ישפאר לשמש כחנויות מורשות למוצרי Sony. הקביעה אם חנות הינה "חנות מורשה" תהיה קביעה של ישפאר לפי שיקול דעתה הבלעדי. את רשימת החנויות המורשות שתחייב את ישפאר ניתן למצוא במשרדי ישפאר ובאתר ישפאר. חנויות או סוחרים שאינם מופיעים ברשימה לא יחשבו בשום מקרה כ"משווק מורשה".

 

"משתתף במבצע": אזרח או תושב ישראל שעומד בכל התנאים הבאים (במצטבר): א) לקוח פרטי שמלאו לו 18 (שמונה עשרה) שנים ביום השתתפותו במבצע, שרכש במהלך תקופת המבצע מוצר מן המוצרים המשתתפים במבצע לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי; ב) עמד ביתר התנאים המנויים בתקנון זה. כל אדם אשר עומד בתנאים אלה יהא זכאי להשתתף במבצע.

 

"תקופת המבצע": רכישה מיום  10.5.24 ועד יום 30.6.2022 (כולל), או עד גמר מלאי ההטבה ו/או המוצרים המשתתפים במבצע, לפי המוקדם. תקופת המבצע תהיה במסגרת שעות הפעילות המסחרית של ישפאר.

המועד האחרון להרשמה באתר ישפאר: עד לתאריך 31.07.2024.

 

"תקנון": תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת ויפורסם באתר ישפאר.

1.                כללי

 • רק משתתף במבצע שעמד בכל תנאי תקנון זה יהיה זכאי למימוש ההטבה. בכל מקרה בו משתתף במבצע ינהג שלא על פי כללי המבצע והוראותיו, תהיה ישפאר רשאית לפוסלו, ולא תהיה לו כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד ישפאר בקשר לכך.
 • בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, למעט הודעה מטעם ישפאר בדבר שינוי תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 • ישפאר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקופת המבצע או להפסיקו, וכן לשנות את רשימת הדגמים המשתתפים במבצע, סוג, גובה או שווי ההטבה הניתנת במסגרתה, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה מוקדמת מתאימה תימסר לציבור באמצעות הודעות בכתב בסניפי המשווקים המורשים ובאתר ישפאר.
 • תנאי תקנון זה מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד אך מיועדים ומופנים אל גברים ולנשים כאחד.

2.                התנאים למבצע

 • משתתף במבצע שיבצע במהלך תקופת המבצע (ובאותו מעמד הרכישה) רכישה של מוצר מהמוצרים המשתתפים במבצע יהיה זכאי לקבלת ההטבה, וכל זאת בכפוף להתקיימות כל התנאים הבאים:

2.1.1.             המשתתף במבצע ביצע רכישה של המוצר המשתתף במבצע אצל אחד מסניפי המשווקים המורשים ובמהלך תקופת המבצע, כשהמוצר המשתתף במבצע יובא על ידי ישפאר והינו חדשם ובאריזתו המקורית. תנאי התשלום יוסדרו בין הסניף הרלוונטי לבין המשתתף במבצע, בהתאם להוראות תקנון זה.

2.1.2.             בידי המשתתף במבצע חשבונית המעידה כי רכישת המוצר המשתתף במבצע בוצעה בתקופת המבצע ואצל משווק מורשה.

2.1.3.               על המשתתף להיכנס לקישור שבאתר ישפאר (ראו קישור מצורף: https://lp.gogeek.co.il/sony/cameras/

 ולבצע רישום לשם קבלת הצ'ק. הרישום יכלול בין היתר, הזנת הפרטים האישיים של הרוכש אשר חייבים להיות תואמים בדיוק לפרטים המופיעים על גבי חשבונית הרכישה. על ההרשמה להתבצע תוך 10 ימים ממועד הרכישה, ובכל מקרה לא יאוחר מהמועד האחרון להרשמה, ביום 31.7.2024. בנוסף, על המשתתף במבצע לצרף את חשבונית רכישה. האחריות לרישומו של המשתתף כאמור בסעיף 3.1.3 זה הינה באחריות המשתתף בלבד ולא תישמע כל טענה כנגד ישפאר בנוגע לכך.

2.1.4.             המשתתף במבצע יהא זכאי לקבל הטבה אחת בלבד במסגרת תקופת המבצע, אף אם בידו יותר מחשבונית קניה מזכה אחת.

2.1.5.             המשתתף במבצע לא החליף את המוצר או ביטל את העסקה כאמור בסעיף 5 לתקנון זה.

 • המשתתף במבצע אינו רשאי להמיר או לשנות את ההטבה בכל אופן או צורה, ובכלל זה קבלת הטבה אחרת חלף הטבה זו.

3.                מימוש ההטבה במבצע קנה/קבל

 • משתתף במבצע שעמד בתנאי תקנון זה, לרבות אלו המפורטים בסעיף 3 לעיל (התנאים למבצע), יהא זכאי לממש את ההטבה ולקבל את המוצר שניתן במסגרת ההטבה, בכפוף לתנאים הבאים:

3.1.1.              המשתתף במבצע מימש את ההטבה במעמד רכישת אחת מהמוצרים המשתתפים במבצע בלבד;

3.1.2.             המשתתף הזין את הפרטים האישיים באתר ישפאר כמפורט בסעיף 3.1.3 לעיל ופרטים אלה זהים לפרטים המפורטים בחשבונית הקנייה.

 • לאחר הזנת הפרטים על ידי המשתתף במבצע, ישפאר תבצע בדיקה שהנתונים שהזין עומדים בקריטריונים שנקבעו בתקנון זה.

3.2.1.             במידה שנתונים אלה יימצאו תקינים - יישלח ללקוח בדואר רשום צ'ק בסכום הנקוב בטבלה מעלה לכתובת שצוינה על ידי הלקוח, וזאת תוך 30 יום ממועד הזנת הפרטים על ידי המשתתף.

3.2.2.             ככל שיתגלו ליקויים ו/או אי התאמה כלשהי כלשהם ברישום האמור, תפנה ישפאר למשתתף באמצעות הטלפון ובאמצעות המייל במטרה לבדוק את הליקויים/אי ההתאמה, ובמידה שאלה אכן ייענו לנדרש בתקנון זה לשביעות רצונה המלא של ישפאר ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, אזי יישלח אליו צ'ק בהתאם לאמור בסעיף 4.2 לעיל.

3.2.3.              במקרה שלאחר הבירור יימצא שהמשתתף אינו עומד בקריטריונים שבתקנון זה, ישפאר תודיע למשתתף באמצעות הטלפון ובאמצעות המייל כי הוא אינו זכאי להטבה, והחלטה זו תהיה סופית ולמשתתף לא תהיה כל טענה או דרישה כנגד ישפאר ו/או כל מי מטעמה. .

 • יובהר כי זמן אספקת המוצר תהיה בתוך 21 ימי עבודה מיום קבלת ההזמנה בישפאר. כן, מובהר כי לישפאר לא תהיה כל אחריות במידה והצ'ק לא הגיע ליעדו בשל כל מעשה או מחדל שלא נעשה על ידה, לרבות ככל שהמכתב לא נשלח על ידי חברת הדואר או שהמשתתף לא נטל את המכתב. למשתתף במבצע לא תעמוד כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ישפאר או מי מטעמה בבשל כך או בשל כל עיכוב או דחייה במועד קבלת ההטבה או כל חלק ממנה.
 • ככל שישפאר תגלה, בכל מועד, שמשתתף שקיבל צ'ק לא היה זכאי לקבלתו בהתאם להוראות תקנון זה, גם לאחר שהמשתתף קיבל את הצ'ק על ידי ישפאר, תפנה ישפאר למשתתף בדרישה לקבל את הצ'ק (או שוויו) בחזרה, והמשתתף יחזיר לה את הצ'ק (ו/או את שוויו). ככל שהמשתתף יסרב להחזיר את הצ'ק, מובהר כי ישפאר שומרת לעצמה את הזכות לפעול לגביית הצ'ק בכל האמצעים העומדים לרשותה בהתאם לכל דין. למשתתף לא תהיה כל טענה כנגד ישפאר ו/או מי מטעמה בקשר לאמור בסעיף 4.4 זה.
 • ישפאר רשאית להפסיק את המבצע בכל עת, בהודעה מוקדמת של 48 שעות, או לחילופין, להגדיל את הכמות ע"פ זמינות המלאי, והודעה מתאימה תפורסם על ידי ישפאר.

4.                שינוי או ביטול עסקה

 • במקרה של שינוי או החלפת המוצר המשתתף במבצע לאחר הרכישה:

4.1.1.                משתתף במבצע שהחליף את המוצר המשתתף  במבצע שרכש במוצר אחר שאינו נמנה על המוצרים המשתתפים במבצע הנזכרים מעלה, טרם קבל ההטבה, תיפסק מיידית זכאותו לקבלת ההטבה או כל חלק ממנה שטרם סופק לו.

4.1.2.                משתתף במבצע שהחליף את המוצר המשתתף במבצע שרכש, במוצר אחר שאינו נמנה על המוצרים המשתתפים במבצע הנזכרים מעלה, לאחר שקיבל את ההטבה, על המשתתף להשיב את ההטבה שקיבל במסגרת המבצע לישפאר. לחלופין, יהיה זכאי המשתתף במבצע לשלם לישפאר את שוויה המלא של ההטבה, במעמד החזרת המוצר.

 • במקרה של ביטול עסקה:

4.2.1.                משתתף במבצע שביטל את העסקה, בהתאם למדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים של ישפאר, טרם קבלת ההטבה, תיפסק מיידית זכאותו לקבלת ההטבה או כל חלק ממנה שטרם סופק לו.

4.2.2.                משתתף במבצע שביטל את העסקה, בהתאם למדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים של ישפאר, לאחר שקיבל את ההטבה, ישיב את ההטבה שקיבל במסגרת המבצע. לחלופין, יהיה זכאי המשתתף במבצע לשלם לישפאר את שוויה המלא של ההטבה, במעמד החזרת המוצר.

 • במקרה של החזרה ו/או ביטול עסקה בקשר לאחד מהמוצרים המשתתפים במבצע, יוחזר אותו המוצר בהתאם להוראות כל דין ובכפוף לנהלי ישפאר.

5.               שונות

 • המבצע יהיה בתוקף בכפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה.
 • רכישת מוצר מהמוצרים המשתתפים במבצע בתקופת המבצע מהווה הסכמה של הרוכש לעמידה בתנאי המבצע בהתאם לאמור בתקנון זה.
 • יובהר כי ישפאר אינה מעניקה הנחות, הטבות או מתנות נוספות מלבד המצוין בתקנון זה.
 • אין כפל מבצעים.
 • פרסום המבצע בערוצי השיווק והמדיה השונים ובנקודות המכירה של המשווקים המשתתפים במבצע יבוצע על פי שיקול דעתה הבלעדי של ישפאר.
 • האחריות למימוש המבצע מוטלת על המשתתף במבצע בלבד. ישפאר לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש המבצע מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין במשתתף במבצע.
 • ישפאר לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם למי מן המשתתף במבצע, או כל אדם אחר, עקב או במהלך ההשתתפות במבצע, מימוש ההטבה או שימוש במוצרים המשתתפים במבצע, וזאת מעבר לאחריות המוטלת עליה על פי דין.
 • ישפאר אינה אחראית על אופן הצגת המוצרים המשתתפים במבצע אצל המשווקים המשתתפים במבצע, וכן אינה אחראית בשום מקרה לטיב או לאיכות השירותים שיינתנו בנקודות המכירה בהן יירכשו המוצרים המשתתפים במבצע במסגרת המבצע ובכלל.
 • הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד ישפאר בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות במבצע הינה שנה ממועד סיום המבצע.

 

****