תקנון מבצע קנה-קבל - קנה מסך סוני BRAVIA  המשתתף במבצע ומקרן קול המשתתף במבצע וקבל צ'ק בחזרה

  1. הגדרות

בתקנון זה, למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:

"אתר ישפאר": אתר ישפאר (כהגדרתה להלן), בכתובת אתר האינטרנט: https://www.isfar.co.il

"ההטבה": זכאות לקבלת החזר כספי בסכום המפורט מטה באמצעות צ'ק שיישלח למשתתף וזאת בגין קנייה של מקרן קול המשתתף במבצע מתוצרת Sony מהדגמים המפורטים להלן בצירוף מסך SONY BRAVIA  המשתתף במבצע והכל כמפורט בתקנון זה. למען הסר ספק ההטבה מותנית ברכישה של מקרן קול ומסך סוני המשתתפים במבצע ובתקופת המבצע ועל פי הצירופים המצוינים בטבלה מטה , רכישות מסך בלבד או מקרן קול בלבד אינם מקנים הטבה כלשהי.

 שווי ההטבה: כמפורט בעמודת "ההחזר הכספי" מטה להלן; סכום ההטבה כמפורט להלן, עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ישפאר. המלאי המינימאלי של מוצר ההטבה, המצוי בידי ישפאר:  כפי שמפורט למטה .

"המבצע": מבצע "קנה-קבל מסךSONY BRAVIA  ומקרן קול המשתתף במבצע לחוויית צפיה מושלמת  וקבל צ'ק בחזרה" , שנערך על ידי ישפאר ואשר תקנון זה מסדיר וקובע את תנאיו.

 

"המוצרים המשתתפים במבצע": מסכי SONY BRAVIA  ומקרני הקול של SONY  מהדגמים המפורטים להלן בלבד, כמוצרים המשתתפים במבצע אשר הינם חדשים ובאריזתם המקורית, שיובאו על ידי ישפאר ולמעט מוצר מעודפים, מתצוגה או פגום:

 

 

דגמי המסכים המשתתפים  סדרת מסכים  אפשרות רכישה 1  אפשרות רכישה 2 אפשרות רכישה 3 אפשרות רכישה 4 אפשרות רכישה 5 אפשרות רכישה 6
K65XR70PAEP BRAVIA 7 HT-S2000 HT-A3000 HT-A5000 HTA8000 HTA9000 HTA9M2
K75XR70PAEP BRAVIA 7 HT-S2000 HT-A3000 HT-A5000 HTA8000 HTA9000 HTA9M2
K85XR70PAEP BRAVIA 7 HT-S2000 HT-A3000 HT-A5000 HTA8000 HTA9000 HTA9M2
K55XR83PAEP BRAVIA 8 HT-S2000 HT-A3000 HT-A5000 HTA8000 HTA9000 HTA9M2
K65XR83AEP BRAVIA 8 HT-S2000 HT-A3000 HT-A5000 HTA8000 HTA9000 HTA9M2
K77XR80PAEP BRAVIA 8 HT-S2000 HT-A3000 HT-A5000 HTA8000 HTA9000 HTA9M2
K75XR90PAEP BRAVIA 9 HT-S2000 HT-A3000 HT-A5000 HTA8000 HTA9000 HTA9M2
K85XR90PAEP BRAVIA 9 HT-S2000 HT-A3000 HT-A5000 HTA8000 HTA9000 HTA9M2
XR-98X90LAEP X90L HT-S2000 X X X X X
XR-85X90LPAEP X90L HT-S2000 X X X X X
XR-75X90LAEP X90L HT-S2000 X X X X X
XR-65X90LAEP X90L HT-S2000 X X X X X
XR-55X90LAEP X90L HT-S2000 X X X X X

 

דגם  סכום ההחזר כולל מע"מ  הערות 
HT-S2000  ₪                              1,000 עבור כל הסדרות 
HT-A3000  ₪                              1,250 עבור סדרות BRAVIA 7/8/9 בלבד, אינו כולל את סדרת X90L 
HTA8000  ₪                              1,600 עבור סדרות BRAVIA 7/8/9 בלבד, אינו כולל את סדרת X90L 
HTA9000  ₪                              2,400 עבור סדרות BRAVIA 7/8/9 בלבד, אינו כולל את סדרת X90L 
HTA9M2  ₪                              2,850 עבור סדרות BRAVIA 7/8/9 בלבד, אינו כולל את סדרת X90L 

 

דגם  זמן אספקה 
K65XR70PAEP מכירה מוקדמת , הגעה 30.6
K75XR70PAEP מכירה מוקדמת , הגעה משוערת  10.7
K75XR90PAEP מכירה מוקדמת , הגעה משוערת  10.7
K85XR70PAEP מכירה מוקדמת , הגעה משוערת  10.7
K85XR90PAEP מכירה מוקדמת , הגעה משוערת  10.7
K55XR83PAEP מכירה מוקדמת , הגעה משוערת 20.7
K65XR83AEP מכירה מוקדמת , הגעה משוערת 20.7
K77XR80PAEP מכירה מוקדמת , הגעה משוערת  30.7
XR-98X90LAEP 14 ימי עסקים 
XR-85X90LPAEP 14 ימי עסקים 
XR-75X90LAEP 14 ימי עסקים 
XR-65X90LAEP 14 ימי עסקים 
XR-55X90LAEP 14 ימי עסקים 
  • סדרת מסכים X90L אפשרות הרכישה הינה רק בצירוף מקרן קול מדגם HT-S2000 שהזיכוי בגינו בצ'ק חוזר הינו 1000 ₪
  • מינימום 20 יח' מכל דגם המשתתף במבצע למעט סדרה BRAVIA 9 – מינימום כמות 10 יח'

 

מחירי המוצרים המשתתפים במבצע נקבעים על ידי המשווקים המשתתפים במבצע בלבד ולפי שיקול דעתם הבלעדי. מחירי המוצרים המשתתפים במבצע עשויים להיות שונים בנקודות המכירה של המשווקים השונים ויוצגו בנקודת המכירה עצמה.

 

"ישפאר": ישפאר מוצרי צריכה בע"מ, ח"פ 513777813, מרחוב ספיר 7, הרצליה.

"משווקים מורשים":חנויות אשר הוסמכו על ידי ישפאר לשמש כחנויות מורשות למוצרי Sony ועודכנו בתנאי המבצע.

את רשימת החנויות המורשות ניתן למצוא במשרדי ישפאר ובאתר ישפאר בכתובת Isfar.co.il .

 

"משתתף במבצע": אזרח או תושב ישראל שעומד בכל התנאים הבאים (במצטבר): א) לקוח פרטי שמלאו לו 18 (שמונה עשרה) שנים ביום השתתפותו במבצע, שרכש במהלך תקופת המבצע מוצר מן המוצרים המשתתפים במבצע לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי; ב) עמד ביתר התנאים המנויים בתקנון זה. כל אדם אשר עומד בתנאים אלה יהא זכאי להשתתף במבצע.

 

"תקופת המבצע":            רכישה מיום  10.6.24 ועד יום 31.7.24 (כולל), או עד גמר מלאי ההטבה ו/או המוצרים המשתתפים במבצע, לפי המוקדם. תקופת המבצע תהיה במסגרת שעות הפעילות המסחרית של ישפאר.

המועד האחרון להרשמה באתר ישפאר: עד לתאריך 30.9.2024.

 

"תקנון": תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת ויפורסם באתר ישפאר.

  1. כללי

2.1.      רק משתתף במבצע שעמד בכל תנאי תקנון זה יהיה זכאי למימוש ההטבה. בכל מקרה בו משתתף במבצע ינהג שלא על פי כללי המבצע והוראותיו, תהיה ישפאר רשאית לפוסלו, ולא תהיה לו כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד ישפאר בקשר לכך.

2.2.      בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, למעט הודעה מטעם ישפאר בדבר שינוי תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.3.      ישפאר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקופת המבצע או להפסיקו, וכן לשנות את רשימת הדגמים המשתתפים במבצע, סוג, גובה או שווי ההטבה הניתנת במסגרתה, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה מוקדמת מתאימה תימסר לציבור באמצעות הודעות בכתב בסניפי המשווקים המורשים ובאתר ישפאר.

2.4.      תנאי תקנון זה מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד אך מיועדים ומופנים אל גברים ולנשים כאחד.

  1. התנאים למבצע

3.1.      משתתף במבצע שיבצע במהלך תקופת המבצע (ובאותו מעמד הרכישה) רכישה של מוצר מהמוצרים המשתתפים במבצע יהיה זכאי לקבלת ההטבה, וכל זאת בכפוף להתקיימות כל התנאים הבאים:

3.1.1.   המשתתף במבצע ביצע רכישה של המוצר המשתתף במבצע במהלך תקופת המבצע, כשהמוצר המשתתף במבצע יובא על ידי ישפאר והינו חדשם ובאריזתו המקורית. תנאי התשלום יוסדרו בין הסניף הרלוונטי לבין המשתתף במבצע, בהתאם להוראות תקנון זה.

3.1.2.   בידי המשתתף במבצע חשבונית המעידה כי רכישת המוצר המשתתף במבצע בוצעה בתקופת המבצע.

3.1.3.   על המשתתף להיכנס לקישור שבאתר ישפאר (ראו קישור מצורף: ולבצע רישום לשם קבלת הצ'ק. הרישום יכלול בין היתר, הזנת הפרטים האישיים של הרוכש אשר חייבים להיות תואמים בדיוק לפרטים המופיעים על גבי חשבונית הרכישה. על ההרשמה להתבצע תוך 10 ימים ממועד קבלת המסך ומקרן הקול שנבחר על ידי הלקוח, ובכל מקרה לא יאוחר מהמועד האחרון להרשמה, ביום 30.9.2024. בנוסף, על המשתתף במבצע לצרף את חשבונית רכישה המעידה על רכישת מסך המשתתף במבצע ומקרן קול התואם למסך שרכש . האחריות לרישומו של המשתתף כאמור בסעיף 3.1.3 זה הינה באחריות המשתתף בלבד ולא תישמע כל טענה כנגד ישפאר בנוגע לכך.

3.1.4.   המשתתף במבצע יהא זכאי לקבל הטבה אחת בלבד במסגרת תקופת המבצע, אף אם בידו יותר מחשבונית קניה מזכה אחת.

3.1.5.   המשתתף במבצע לא החליף את המוצר או ביטל את העסקה כאמור בסעיף 5 לתקנון זה.

3.2.      המשתתף במבצע אינו רשאי להמיר או לשנות את ההטבה בכל אופן או צורה, ובכלל זה קבלת הטבה אחרת חלף הטבה זו.

3.3.      תנאי למימוש המבצע ולקבלת ההטבה, הינה הרשמה למועדון הלקוחות של חברת ישפאר מוצרי צריכה בע"מ יחד עם מתן אישור לקבלת דיוור מסחרי ו/או פרסומי על ידי ישפאר, וזאת במועד ההרשמה באמצעות אתר ייעודי (מיניסייט) של ישפאר.

3.4.     

  1. מימוש ההטבה במבצע קנה/קבל

4.1.      משתתף במבצע שעמד בתנאי תקנון זה, לרבות אלו המפורטים בסעיף 3 לעיל (התנאים למבצע), יהא זכאי לממש את ההטבה ולקבל את המוצר שניתן במסגרת ההטבה, בכפוף לתנאים הבאים:

4.1.1.   המשתתף במבצע מימש את ההטבה במעמד רכישת אחת מהמוצרים המשתתפים במבצע בלבד;

4.1.2.   המשתתף הזין את הפרטים האישיים באתר ישפאר כמפורט בסעיף 3.1.3 לעיל ופרטים אלה זהים לפרטים המפורטים בחשבונית הקנייה.

4.2.      לאחר הזנת הפרטים על ידי המשתתף במבצע, ישפאר תבצע בדיקה שהנתונים שהזין עומדים בקריטריונים שנקבעו בתקנון זה. 

4.2.1.   במידה שנתונים אלה יימצאו תקינים - יישלח ללקוח בדואר רשום צ'ק בסכום הנקוב בטבלה מעלה לכתובת שצוינה על ידי הלקוח, וזאת תוך 30 יום ממועד הזנת הפרטים על ידי המשתתף.

4.2.2.   ככל שיתגלו ליקויים ו/או אי התאמה כלשהי כלשהם ברישום האמור, תפנה ישפאר למשתתף באמצעות הטלפון ובאמצעות המייל במטרה לבדוק את הליקויים/אי ההתאמה, ובמידה שאלה אכן ייענו לנדרש בתקנון זה לשביעות רצונה המלא של ישפאר ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, אזי יישלח אליו צ'ק בהתאם לאמור בסעיף 4.2 לעיל.

4.2.3.   במקרה שלאחר הבירור יימצא שהמשתתף אינו עומד בקריטריונים שבתקנון זה, ישפאר תודיע למשתתף באמצעות הטלפון ובאמצעות המייל כי הוא אינו זכאי להטבה, והחלטה זו תהיה סופית ולמשתתף לא תהיה כל טענה או דרישה כנגד ישפאר ו/או כל מי מטעמה. .

4.3.      יובהר כי הזמן המשוער  לאספקת המוצר יהיה ע"פ הטבלה בסעיף 6.10 "מועדי ההשקה המשוערים של הדגמים בישראל " (בתיאום של עד  7 ימי עבודה ) או לחילופין בתוך 14 ימי עבודה להזמנות שהתקבלו  בישפאר לאחר המועדים הר"מ . כן, מובהר כי לישפאר לא תהיה כל אחריות במידה והצ'ק לא הגיע ליעדו בשל כל מעשה או מחדל שלא נעשה על ידה, לרבות ככל שהמכתב לא נשלח על ידי חברת הדואר או שהמשתתף לא נטל את המכתב. למשתתף במבצע לא תעמוד כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ישפאר או מי מטעמה בבשל כך או בשל כל עיכוב או דחייה במועד קבלת ההטבה או כל חלק ממנה.

4.4.      ככל שישפאר תגלה, בכל מועד, שמשתתף שקיבל צ'ק לא היה זכאי לקבלתו בהתאם להוראות תקנון זה, גם לאחר שהמשתתף קיבל את הצ'ק על ידי ישפאר, תפנה ישפאר למשתתף בדרישה לקבל את הצ'ק (או שוויו) בחזרה, והמשתתף יחזיר לה את הצ'ק (ו/או את שוויו). ככל שהמשתתף יסרב להחזיר את הצ'ק, מובהר כי ישפאר שומרת לעצמה את הזכות לפעול לגביית הצ'ק בכל האמצעים העומדים לרשותה בהתאם לכל דין. למשתתף לא תהיה כל טענה כנגד ישפאר ו/או מי מטעמה בקשר לאמור בסעיף 4.4 זה. 

4.5.      ישפאר רשאית להפסיק את המבצע בכל עת, בהודעה מוקדמת של 48 שעות, או לחילופין, להגדיל את הכמות ע"פ זמינות המלאי, והודעה מתאימה תפורסם על ידי ישפאר.

  1. שינוי או ביטול עסקה

5.1.      במקרה של שינוי או החלפת המוצר המשתתף במבצע לאחר הרכישה:

5.1.1.   משתתף במבצע שהחליף את המוצר המשתתף  במבצע שרכש במוצר אחר שאינו נמנה על המוצרים המשתתפים במבצע הנזכרים מעלה, טרם קבל ההטבה, תיפסק מיידית זכאותו לקבלת ההטבה או כל חלק ממנה שטרם סופק לו.

5.1.2.   משתתף במבצע שהחליף את המוצר המשתתף במבצע שרכש, במוצר אחר שאינו נמנה על המוצרים המשתתפים במבצע הנזכרים מעלה, לאחר שקיבל את ההטבה, על המשתתף להשיב את ההטבה שקיבל במסגרת המבצע לישפאר. לחלופין, יהיה זכאי המשתתף במבצע לשלם לישפאר את שוויה המלא של ההטבה, במעמד החזרת המוצר.

5.2.      במקרה של ביטול עסקה:

5.2.1.   משתתף במבצע שביטל את העסקה, בהתאם למדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים של ישפאר, טרם קבלת ההטבה, תיפסק מיידית זכאותו לקבלת ההטבה או כל חלק ממנה שטרם סופק לו.

5.2.2.   משתתף במבצע שביטל את העסקה, בהתאם למדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים של ישפאר, לאחר שקיבל את ההטבה, ישיב את ההטבה שקיבל במסגרת המבצע. לחלופין, יהיה זכאי המשתתף במבצע לשלם לישפאר את שוויה המלא של ההטבה, במעמד החזרת המוצר.

5.3.      במקרה של החזרה ו/או ביטול עסקה בקשר לאחד מהמוצרים המשתתפים במבצע, יוחזר אותו המוצר בהתאם להוראות כל דין ובכפוף לנהלי ישפאר.

  1. שונות

6.1.      המבצע יהיה בתוקף בכפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה.

6.2.      רכישת מוצר מהמוצרים המשתתפים במבצע בתקופת המבצע מהווה הסכמה של הרוכש לעמידה בתנאי המבצע בהתאם לאמור בתקנון זה.

6.3.      יובהר כי ישפאר אינה מעניקה הנחות, הטבות או מתנות נוספות מלבד המצוין בתקנון זה.

6.4.      אין כפל מבצעים.

6.5.      פרסום המבצע בערוצי השיווק והמדיה השונים ובנקודות המכירה של המשווקים המשתתפים במבצע יבוצע על פי שיקול דעתה הבלעדי של ישפאר.

6.6.      האחריות למימוש המבצע מוטלת על המשתתף במבצע בלבד. ישפאר לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש המבצע מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין במשתתף במבצע.

6.7.      ישפאר לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם למי מן המשתתף במבצע, או כל אדם אחר, עקב או במהלך ההשתתפות במבצע, מימוש ההטבה או שימוש במוצרים המשתתפים במבצע, וזאת מעבר לאחריות המוטלת עליה על פי דין.

6.8.      ישפאר אינה אחראית על אופן הצגת המוצרים המשתתפים במבצע אצל המשווקים המשתתפים במבצע, וכן אינה אחראית בשום מקרה לטיב או לאיכות השירותים שיינתנו בנקודות המכירה בהן יירכשו המוצרים המשתתפים במבצע במסגרת המבצע ובכלל.

6.9.      הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד ישפאר בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות במבצע הינה שנה ממועד סיום המבצע.

6.10.    זמן אספקת המסכים על פי הטבלה הר"מ :

 

 

****