1.כללי
 • תקנון זה נועד להסדיר ולקבוע את תנאי המבצע, כהגדרתו להלן, בנוגע להענקת אחריות למייבש  LENCO, המיובאים על ידי ישפאר מוצרי צריכה.
 • בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר עם המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.
 • תנאי תקנון זה מנוסחים בלשון זכר אך מיועדים ומופנים אל גברים ולנשים כאחד.
 • תקנון זה יוצג באתר האינטרנט של ישפאר במשך תקופת המבצע, בכתובת אתר האינטרנט isfar.co.il  (להלן: "אתר ישפאר").
2. הגדרות

"המבצע"

הרחבת אחריות  למייבשי LENCO. בשנתיים נוספות מלאות תמורת תשלום של 199 ₪

"משתתף"

צרכן פרטי שעומד בכל התנאים הבאים (במצטבר):

(1)     רכש אחד מרשימת הדגמים שמופיעים בנספח ב' המצורף לתקנון זה.

(2)     רכש אחד מהמוצרים המשתתפים במבצע לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי.

(3)     רכש את המוצר בתקופת המבצע, בכפוף לתנאים המנויים בתקנון זה;

(4)     הזמין וקיבל הדרכה בתוך 15 יום ולא יאוחר מיום 15.4.2023

"המוצר"

מייבשים מתוצרת LENCO למעט מוצר מעודפים, תצוגה או פגום.

מחירי המוצרים המשתתפים במבצע נקבעים על ידי המשווקים המורשים בלבד ולפי שיקול דעתם הבלעדי. מחירי המוצרים המשתתפים במבצע עשויים להיות שונים בנקודת המכירה של המשווקים השונים.

 

"ההטבה"

זכאות לרכישת אחריות מלאה למייבשים לתקופה נוספת של 2 שנים, מעבר לשנת אחריות הקבועה על פי דין, בכפוף לתעודת האחריות המצורפת למוצר, בתמורה לתוספת תשלום של 199 ₪ (מאה תשעים ותשעה שקלים חדשים).  

שווי ההטבה:400 ₪

"משווק המשתתף במבצע"

משווק המופיע ברשימת המשווקים המורשים המצורפת כנספח א' לתקנון זה.

 

3. תקופת המבצע

 • א. המבצע יהיה בתוקף החל מיום 15.11.22 ועד ליום 31.3.2023 (כולל) (להלן: "תקופת המבצע") או עד גמר המלאי, כמפורט להלן, לפי המוקדם מביניהם.

      מלאי מינימאלי בידי היבואן לסך הדגמים וההטבות שהוקצו למבצע: 1,000 יחידות.

 • ב. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן א' לחלק זה, תקופת המבצע תהיה במסגרת שעות הפעילות המסחרית של המשווקים המורשים המשתתפים במבצע.
 • ג. ישפאר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקופת המבצע או להפסיקו, וכן לשנות את רשימת קטגוריות המוצרים המשתתפים במבצע, סוג או שווי ההטבות העומדות לחלוקה וכן לנקוט בכל פעולה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה מוקדמת מתאימה תימסר לציבור באמצעות הודעות בכתב בחנויות המשווקים המשתתפים במבצע ובאתר ישפאר.

4. תנאים למבצע:

א. משתתף אשר ירכוש בתקופת המבצע אחד מן המוצרים יהיה זכאי לקבל הטבה אחת בלבד בגין כל מוצר, וכל זאת בכפוף להתקיימות כל התנאים הבאים:
 1. המשתתף רכש את המוצר בתקופת המבצע אצל משווק המשתתף במבצע ושילם תמורה מלאה בגינו. תנאי התשלום יוסדרו בין המשווק המשתתף במבצע לבין המשתתף;
 2. המשתתף הציג לישפאר הוכחת רכישה (חשבונית מס) התומכת בביצוע רכישה בהתאם לתקנון המבצע, ובכלל זה תכלול את הפרטים הבאים: תאריך, פרטי המוצר שנרכש ופרטי המשווק המשתתף במבצע;
 3. המשתתף הזמין וקיבל הדרכה מברימאג שירות בתוך 15 ימים מיום הרכישה, ולא יאוחר מיום 15.04.23, וציין מראש בעת תיאום ההזמנה כי הוא זכאי לקבל את ההטבה.
  פרטים ליצירת קשר עם ברימאג שירות להזמנת ההדרכה,
  באמצעות טלפון מספר:  09-9711700
  בימים א'-ה, בין השעות 08:00 ועד שעה 17:00 ובימי ו' משעה 08:00 ועד השעה 12:00;
 4. המשתתף יהיה זכאי לקבל את ההטבה במעמד קבלת ההדרכה על המוצר בלבד וזאת עד ליום  4.2023 בכפוף לתשלום הנדרש כאמור בסעיף 4(ג) מטה;
 5. המשתתף לא החליף את המוצר או ביטל את העסקה כאמור בסעיף 5 לתקנון זה.

ב. המשתתף והמשווק המשתתף במבצע אינם רשאים להמיר או לשנות את ההטבה בכל אופן או צורה, ובכלל זה קבלת ההטבה אחרת חלף הטבה זו.

ג. מימוש ההטבה:

משתתף שעמד בתנאי תקנון זה, לרבות אלו המפורטים בסעיף 4 זה (התנאים למבצע), יהא זכאי לממש את ההטבה באמצעות תוספת תשלום בסך של 199 ₪. התשלום עבור ההטבה יתבצע במעמד ההדרכה. תנאי התשלום יוסדרו בין נציג השירות של ברימאג לבין המשתתף.

5. שינוי או ביטול עסקה

א. במקרה של שינוי או החלפת המוצר לאחר הרכישה:
משתתף שהחליף את המוצר במוצר אחר שאינו נמנה על הדגמים המשתתפים הנזכרים בתקנון זה, כך שזכאותו לקבלת ההטבה בהתאם לתקנון זה נשללת, תפקע זכאותו למימוש ההטבה.
ב. במקרה של ביטול עסקה :

משתתף שביטל את העסקה, בהתאם למדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים של המשווק המשתתף במבצע,  יבוטל תוקף ההטבה מיד עם ביטול העסקה.

שונות

א. המבצע יהיה בתוקף בכפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה.

ב. יובהר כי ישפאר אינה מעניקה הנחות, הטבות או מתנות נוספות מלבד המצוין בתקנון זה.

ג. רכישה של המוצר וקבלת ההטבה בגינה מהווה הסכמה להוראות תקנון זה על כל תנאיו.

ד. פרסום המבצע בערוצי השיווק והמדיה השונים ובנקודות המכירה של המשווקים המשתתפים במבצע, יבוצע על פי שיקול דעתה הבלעדי של ישפאר.

ה. האחריות למימוש המבצע מוטלת על המשתתף בלבד. ישפאר לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש המבצע מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין במשתתף.

ו. ישפאר לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם למי מן המשתתפים, או כל אדם אחר, עקב או במהלך ההשתתפות במבצע, מימוש ההטבה או שימוש במוצר, וזאת מעבר לאחריות המוטלת עליה על פי דין.

ז. ישפאר אינה אחראית על אופן הצגת המוצר אצל המשווקים השונים, וכן אינה אחראית בשום מקרה לטיב או איכות השירותים שיינתנו בנקודות המכירה בהן יירכשו את המוצרים במסגרת המבצע ובכלל.

ט.ל.ח.

 

 

 

 

שם התחנה

כתובת

טלפון

מרכז

שרות ברימאג

א.ת חולון

*8404

צפון

שרות ברימאג (חדרה וצפונה)

שד' ההסתדרות 88,

מפרץ חיפה

ירושלים והסביבה

שרות ברימאג  

רחוב כנפי נשרים 24

גבעת שאול ירושלים

אילת

שרות ברימאג

רחוב המוצר 4 אילת