תקנון הטבה

  1. הגדרות

בתקנון זה, למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:

 

"אתר ישפאר": אתר ישפאר (כהגדרתה להלן), בכתובת אתר האינטרנט: https://www.isfar.co.il

 

"אחריות מלאה": בתקנון זה, משמעותו אחריות הזהה להוראות המפורטות בתעודת האחריות של החברה למוצרים המיובאים על ידה, לתקופה של 12 חודשים ,ו/או אחריות מורחבת מלאה,הכל בהתאם למשך הזמן הנקוב בתעודת האחריות.

 

"ההטבה": זכאות לקבלת חודש נוסף אחד של אחריות מלאה (כהגדרת מונח זה לעיל) למוצרים הכלולים בהטבה (מעבר ל- לחודשי אחריות המלאה המוענקים בתעודת האחריות, כולל האחריות המורחבת המלאה., בתמורה להענקת אישור לקבלת דיוור פרסומי-מסחרי על ידי ישפאר (כהגדרתה להלן) והתחייבות המשתתף שלא להסיר את האישור האמור עד לתום תקופת ההטבה, והכל כמפורט בסעיף 3.1 להלן, ובתקנון זה. שווי ההטבה: לא ניתן להערכה

 

"המוצרים הכלולים בהטבה": כלל המוצרים שיובאו על ידי ישפאר ( כהגדרתה להלן) ונמכרו או על ידי ישפאר או על ידי משווק מורשה של ישפאר, לא כולל מוצרי PLAYSTATION (קונסולות ,אביזרים נלווים, ומשחקים)

"ישפאר": ישפאר מוצרי צריכה בע"מ, ח"פ 513777813, מרחוב ספיר 7, הרצליה.

 

"משווקים מורשים" - אך ורק חנויות או סוחרים אשר הוסמכו ע"י ישפאר, מעת לעת, לשמש כמשווקים מורשים למוצרי ישפאר, המפורטים ברשימה באתר ישפאר ובמשרדיה. הקביעה אם חנות הינה "חנות מורשה" תהיה קביעה של ישפאר לפי שיקול דעתה הבלעדי. את רשימת החנויות המורשות שתחייב את ישפאר ניתן למצוא במשרדי ישפאר ובאתר ישפאר. חנויות או סוחרים שאינם מופיעים ברשימה לא יחשבו בשום מקרה כ"משווק מורשה".

 

"משתתף": אזרח או תושב ישראל שעומד בכל התנאים הבאים (במצטבר):

 

א) לקוח פרטי שמלאו לו 18 (שמונה עשרה) שנים ביום ביצוע הרכישה של מוצר הכלול בהטבה, שרכש במהלך תקופת ההטבה מוצר מן המוצרים הכלולים בהטבה לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי;

 

 ב) עמד ביתר התנאים המנויים בתקנון זה. כל אדם אשר עומד בתנאים אלה יהא זכאי למימוש ההטבה.

 

"תקופת ההטבה": התקופה בה ההטבה תהיה בתוקף כאשר הודעה על תום תוקף ההטבה יפורסם בסניפי המשווקים המורשים ובאתר ישפאר.

 

"תקנון": תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת ויפורסם באתר ישפאר.

 

  1. כללי

רק משתתף שעמד בכל תנאי תקנון זה יהיה זכאי למימוש ההטבה. בכל מקרה בו משתתף ינהג שלא על פי כללי המבצע והוראותיו, תהיה ישפאר רשאית לפוסלו ו/או לא להעניק לו את ההטבה, ולא תהיה לו כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד ישפאר בקשר לכך.

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר ההטבה, למעט הודעה מטעם ישפאר בדבר שינוי תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

ישפאר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקופת ההטבה או להפסיקה, וכן לשנות את רשימת הדגמים הכלולים בהטבה, סוגה, אורכה, גובהה או שוויה של ההטבה הניתנת במסגרת תקנון זה, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה מוקדמת מתאימה תימסר לציבור באמצעות הודעות בכתב בסניפי המשווקים המורשים ובאתר ישפאר.

תנאי תקנון זה מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד אך מיועדים ומופנים אל גברים ולנשים כאחד.

  1. התנאים להטבה

משתתף שירכוש במהלך תקופת ההטבה מוצר מהמוצרים הכלולים בהטבה יהיה זכאי לקבלת ההטבה, וכל זאת בכפוף להתקיימות כל התנאים הבאים:

3.1.1.            המשתתף ביצע רכישה של המוצר הכלול בהטבה אצל ישפאר ו/או אצל אחד מהמשווקים המורשים של ישפאר ובמהלך תקופת ההטבה, כשהמוצר הכלול בהטבה יובא על ידי ישפאר . תנאי התשלום יוסדרו בין ישפאר ו/או המשווק המורשה לבין המשתתף.

3.1.2.            בידי המשתתף חשבונית המעידה כי רכש מוצר הכלול בהטבה בתקופת ההטבה ואצל משווק מורשה ו/או אצל ישפאר.

טרם קבלת שירות מישפאר במהלך תקופת האחריות לפי חוק (12 חודשים ממועד אספקת המוצר למשתתף ו/או ביצוע התקנה/הדרכה, לפי הצורך, והכל בכפוף להוראות כל דין ונהליה של ישפאר) על המשתתף להיכנס לקישור הבא שבאתר ישפאר (ראו קישור מצורף:  https://outlet.isfar.co.il/apps/warranty/form ) , לעיל, וכן למלא את הקובייה המאשרת את קריאתו והבנתו של תקנון זה (לאחר שהמשתתף יקרא תקנון זה), וכן למלא את הקובייה המאשרת את קבלת דיוור פרסומי מישפאר

האישור כאמור יכלול בין היתר, הזנת הפרטים האישיים של הרוכש אשר חייבים להיות תואמים בדיוק לפרטים המופיעים על גבי חשבונית הרכישה וכן הזנת כתובת מייל ,על ההרשמה להתבצע תוך תקופת האחריות לפי דין, כאמור לעיל. האחריות לרישומו של המשתתף כאמור בסעיף 3.1.3 זה הינה באחריות המשתתף בלבד ולא תישמע כל טענה כנגד ישפאר בנוגע לכך.

3.1.3.            אין כפל מבצעים. המשתתף יהא זכאי לקבל הטבה אחת בלבד (קרי, הארכת חודש אחריות אחד) בגין המוצר ששלח בגינו את החשבונית בלבד.

המשתתף אינו רשאי להמיר או לשנות את ההטבה בכל אופן או צורה, ובכלל זה קבלת הטבה אחרת חלף הטבה זו.

על המשתתף להציג את חשבונית הרכישה בעת מימוש האחריות ,לנציג השרות בדלפק הקבלה או לטכנאי/מתקין/מדריך המגיע לבית המשתתף.

  1. מימוש ההטבה במבצע קנה/קבל

לאחר הזנת הפרטים על ידי המשתתף, ואישורו את קריאת תקנון זה ואת האישור לקבלת דיוור, כאמור בסעיף 3.1.3 לעיל, ישפאר תבצע בדיקה שהנתונים שהזין המשתתף עומדים בקריטריונים שנקבעו בתקנון זה. במידה שנתונים אלה יימצאו תקינים, ישפאר תעדכן במערכותיה את מימוש ההטבה.

 

4.1.1.            ככל שיתגלו ליקויים ו/או אי התאמה כלשהי כלשהם ברישום האמור, תפנה ישפאר למשתתף באמצעות הטלפון ובאמצעות המייל במטרה לבדוק את הליקויים/אי ההתאמה, ובמידה שאלה אכן ייענו לנדרש בתקנון זה לשביעות רצונה המלא של ישפאר ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, אזי ישפאר תעדכן במערכותיה את מימוש ההטבה.

4.1.2.            במקרה שלאחר הבירור יימצא שהמשתתף אינו עומד בקריטריונים שבתקנון זה, ישפאר תודיע למשתתף באמצעות הטלפון ובאמצעות המייל כי הוא אינו זכאי להטבה, והחלטה זו תהיה סופית ולמשתתף לא תהיה כל טענה או דרישה כנגד ישפאר ו/או כל מי מטעמה.

4.1.3. בהזנת פרטים אלה, המשתתף מביע את הסכמתו שישפאר תעביר את המידע אודות הארכת האחריות כאמור, לחברת ברימאג שירות בע"מ - נותנת שירותי האחריות הרשמית למוצרים המיובאים על ידי ישפאר.  

 

  1. שונות

המבצע יהיה בתוקף בכפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה.

רכישת מוצר מהמוצרים הכלולים בהטבה בתקופת ההטבה מהווה הסכמה של הרוכש לעמידה בתנאי ההטבה בהתאם לאמור בתקנון זה.

יובהר כי ישפאר אינה מעניקה הנחות, הטבות או מתנות נוספות מלבד המצוין בתקנון זה.

אין כפל מבצעים.

פרסום ההטבה בערוצי השיווק והמדיה השונים ובנקודות המכירה של המשווקים המורשים יבוצע על פי שיקול דעתה הבלעדי של ישפאר.

האחריות למימוש ההטבה מוטלת על המשתתף בלבד. ישפאר לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש ההטבה מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין במשתתף.

ישפאר לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם למי מן המשתתפים, או כל אדם אחר, עקב או במהלך ההשתתפות בהטבה, מימושה או שימוש במוצרים הכלולים בהטבה, וזאת מעבר לאחריות המוטלת עליה על פי דין.

ישפאר אינה אחראית על אופן הצגת המוצרים הכלולים בהטבה אצל המשווקים המורשים, וכן אינה אחראית בשום מקרה לטיב או לאיכות השירותים שיינתנו בנקודות המכירה של המשווקים המורשים בהן יירכשו המוצרים הכלולים בהטבה במסגרת ההטבה ובכלל.

הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד ישפאר בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין בהטבה הינה שנה ממועד רישום המשתתף.

 

****