תקנון רישום מוצר

ההטבה

  1. הגדרות

בתקנון זה, למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:

"אתר ישפאר": אתר ישפאר (כהגדרתה להלן), בכתובת אתר האינטרנט: https://www.isfar.co.il

"אחריות מלאה": אחריות  כפי שמפורטות בתעודת האחריות של החברה למוצרים המיובאים על ידה, לתקופה של 12 חודשים ,ו/או אחריות מורחבת מלאה,הכל בהתאם למשך הזמן הנקוב בתעודת האחריות.

"ההטבה": זכאות לקבלת חודש נוסף אחד של אחריות מלאה (כהגדרת מונח זה לעיל) למוצרים הכלולים בהטבה מעבר ל- לחודשי אחריות המלאה המוענקים בתעודת האחריות, כולל האחריות המורחבת המלאה

"המוצרים הכלולים בהטבה": כלל המוצרים שיובאו על ידי ישפאר (כהגדרתה להלן) ונמכרו על ידה, או על ידי משווק מורשה של ישפאר, לא כולל קונסולות PLAYSTATION .

"הנחה "בשיעור 10% ממחיר הצרכן בחנות ישפאר אוטלאט בכתובת ספיר 7 הרצליה או מאתר ישפאר  https://outlet.isfar.co.ilלרוכשים מצרי גיימינג של פלייסטישיין או דרגון, פרט לקונסולות פלייסטיישין

"ישפאר": ישפאר מוצרי צריכה בע"מ, ח"פ 513777813, מרחוב ספיר 7, הרצליה.

"משווקים מורשים" - אך ורק חנויות או סוחרים אשר הוסמכו ע"י ישפאר, מעת לעת, לשמש כמשווקים מורש למוצרי ישפאר, המפורטים ברשימה באתר ישפאר ובמשרדיה. הקביעה אם חנות הינה "חנות מורשה" תהיה קביעה של ישפאר לפי שיקול דעתה הבלעדי. את רשימת החנויות המורשות שתחייב את ישפאר ניתן למצוא במשרדי ישפאר ובאתר ישפאר. חנויות או סוחרים שאינם מופיעים ברשימה לא יחשבו בשום מקרה כ"משווק מורשה".

"משתתף": אזרח או תושב ישראל שעומד בכל התנאים הבאים (במצטבר):

א) לקוח פרטי שמלאו לו 18 (שמונה עשרה) שנים ביום ביצוע הרכישה של מוצר הכלול בהטבה, שרכש במהלך תקופת ההטבה מוצר מן המוצרים הכלולים בהטבה לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי;

 ב) עמד ביתר התנאים המנויים בתקנון זה.

"תקנון": תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת ויפורסם באתר ישפאר.

  1. כללי

רק משתתף שעמד בכל תנאי תקנון זה יהיה זכאי למימוש ההטבה. בכל מקרה בו משתתף ינהג שלא על פי כלל הטבת ההצטרפות למועדון הלקוחות והוראותיו, תהיה ישפאר רשאית לפוסלו ו/או לא להעניק לו את ההטבה, ולא תהיה לו כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד ישפאר בקשר לכך.

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר ההטבה, למעט הודעה מטעם ישפאר בדבר שינוי תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

ישפאר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקופת ההטבה או להפסיקה, וכן לשנות את רשימת הדגמים הכלולים בהטבה, סוגה, אורכה, גובהה או שוויה של ההטבה הניתנת במסגרת תקנון זה, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה מוקדמת מתאימה תימסר לציבור באמצעות הודעות בכתב בסניפי המשווקים המורשים ובאתר ישפאר.

תנאי תקנון זה מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד אך מיועדים ומופנים אל גברים ולנשים כאחד.

  1. התנאים לקבלת ההטבה

3.1  משתתף שירכוש במהלך תקופת ההטבה מוצר מהמוצרים הכלולים בהטבה יהיה זכאי לקבלת ההטבה, וכל זאת בכפוף להתקיימות כל התנאים הבאים:

3.1.1.            המשתתף ביצע רכישה של המוצר הכלול בהטבה אצל ישפאר ו/או אצל אחד מהמשווקים המורשים של ישפאר, ובמהלך תקופת ההטבה, כאשר המוצר הכלול בהטבה יובא על ידי ישפאר, ולכל המאוחר נרכש שנה לפני מועד ההרשמה להטבה זאת. (כפי שמופיע על גבי חשבונית הרכישה).

3.1.2.            בידי המשתתף חשבונית המעידה כי רכש מוצר הכלול בהטבה בתקופת ההטבה ואצל משווק מורשה ו/או אצל ישפאר.

3.1.3 על המבקש להשתתף בהטבה זו להיכנס לקישור הבא שבאתר ישפאר ולהצטרף למועדון הלקוחות  https://outlet.isfar.co.il/apps/warranty/form , וכן לסמן את הקוביות המאשרות  את קריאתו והבנתו של תקנון זה (לאחר שהמשתתף יקרא תקנון זה) וקבלת דיוור פרסומי מישפאר.

האישור כאמור יכלול בין היתר, הזנת הפרטים האישיים של הרוכש אשר חייבים להיות תואמים בדיוק לפרטים המופיעים על גבי חשבונית הרכישה וכן הזנת כתובת מייל. על ההרשמה להתבצע תוך 12 חודשים מיום קבלת המוצר . האחריות לרישומו של המשתתף הינה באחריות המשתתף בלבד ולא תישמע כל טענה כנגד ישפאר בנוגע לכך.

3.1.4  המשתתף לא ביקש להסיר את עצמו מרשימת דיוור עד לתום תקופת אחריות המלאה (כולל חודש אחריות הניתן במסגרת "ההטבה")

3.2.            אין כפל הטבות . המשתתף יהא זכאי לקבל הטבה אחת בלבד (קרי, הארכת חודש אחריות אחד/)או  הנחה אחת על מוצרי גיימניג ,בגין המוצר ששלח בגינו את החשבונית בלבד.

3.3המשתתף אינו רשאי להמיר או לשנות את ההטבה בכל אופן או צורה, ובכלל זה קבלת הטבה אחרת חלף הטבה זו.

3.4על המשתתף להציג את האסמכתא לרכישה (מדבקת אחריות/חשבונית) בעת מימוש האחריות ,לנציג השרות בדלפק הקבלה או לטכנאי/מתקין/מדריך המגיע לבית המשתתף.

  1. מימוש ההטבה

לאחר הזנת הפרטים על ידי המשתתף, ואישורו את קריאת תקנון זה ואת האישור לקבלת דיוור, כאמור בסעיף 3.1. לעיל, ישפאר תבצע בדיקה שהנתונים שהזין המשתתף עומדים בקריטריונים שנקבעו בתקנון זה. במידה שנתונים אלה יימצאו תקינים, ישפאר תעדכן במערכותיה את מימוש ההטבה.

למען הסר ספק, משתתף אשר לא עמד בקריטריונים שלעיל, לא יהיה זכאי לממש את ההטבה, ולא תהיינה לו כל טענות לישפאר בעניין זה.

  1. מימוש ההנחה

ההנחה למוצרי גימינג של פלליסטישין או דרגון שנרכשו בחנות האוטלאט של ישפאר או באתר האטלאט של ישפאר , תמומש באמצעות קופון לרכישה חוזרת שתישלח ללקוח, תוקף הקופון הוא לשלושה חודשים.

6..               שונות

ההטבה  תיהיה בתוקף בכפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה.

רכישת מוצר מהמוצרים הכלולים בהטבה בתקופת ההטבה מהווה הסכמה של הרוכש לעמידה בתנאי ההטבה בהתאם לאמור בתקנון זה.

יובהר כי ישפאר אינה מעניקה הנחות, הטבות או מתנות נוספות מלבד המצוין בתקנון זה.

פרסום ההטבה בערוצי השיווק והמדיה השונים ובנקודות המכירה של המשווקים המורשים יבוצע על פי שיקול דעתה הבלעדי של ישפאר.

האחריות למימוש ההטבה מוטלת על המשתתף בלבד. ישפאר לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש ההטבה מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין במשתתף.

ישפאר לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם למי מן המשתתפים, או כל אדם אחר, עקב או במהלך ההשתתפות בהטבה, מימושה או שימוש במוצרים הכלולים בהטבה, וזאת מעבר לאחריות המוטלת עליה על פי דין.

ישפאר אינה אחראית על אופן הצגת המוצרים הכלולים בהטבה אצל המשווקים המורשים, וכן אינה אחראית בשום מקרה לטיב או לאיכות השירותים שיינתנו בנקודות המכירה של המשווקים המורשים בהן יירכשו המוצרים הכלולים בהטבה במסגרת ההטבה ובכלל.

הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד.

****